Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendium szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE


Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty

 

Termin składania wniosków: od dnia 1 września do 15 września każdego roku

Kto może otrzymać?

• Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

 

• Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 


• Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 - bezrobocie,

-  niepełnosprawność,

-  ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,

-  brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

-  alkoholizm lub narkomania,

-  gdy rodzina jest niepełna

-  wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Kto może złożyć wniosek:

  1. rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń
  2. dyrektor szkoły
  3. świadczenie może być przyznane z urzędu.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2017 r., poz. 1769).
 

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):
• Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
• Zaświadczenie o wysokości:
- dochodu netto z zakładu pracy
- renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
- alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z MOPS - funduszu alimentacyjnego),
• Zaświadczenie lub decyzja z OPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). 
•Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych.

• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za poprzedni rok kalendarzowy lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
• Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o uczęszczaniu

Formy przyznawania stypendium szkolnego:

 

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w szczególności: nauka języków obcych oraz inne zajęcia nieobowiązkowe, zajęcia wyrównawcze oraz inne zajęcia edukacyjne, wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach programu nauczania,
  2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a. zakup podręczników, książek, zeszytów, artykułów papierniczych oraz innych przyborów szkolnych itp.,

b. zakup tornistra lub plecaka,

c. zakup pomocy naukowych typu encyklopedie, słowniki, atlasy, lektury itp.,

d. wyjazdy na wycieczki szkolne organizowane przez szkolę, w tym zielone szkoły,

e. zakup odzieży sportowej, w szczególności zakup obuwia sportowego (adidasy, halówki, tenisówki itp.- max. 2 pary na rok szkolny), spodni i bluz sportowych (max. 2 pary na rok szkolny), dresów, koszulek sportowych (typu T-shirt) oraz spodenek sportowych lub gimnastycznych (max. po 2 pary na rok szkolny),

f. zakup odzieży galowej mundurków uczniowskich, w przypadku gdy w szkole jest taki wymagany,

g. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarki itp.

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności: opłaty za internat lub bursę, transport środkami komunikacji publicznej.


Dokumentowanie wydatków

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.


Dokumenty do pobrania:


UCHWAŁA NR XLIII/230/10 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 4 listopada 2010r. sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie


WNIOSEK​ O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO


 

 

 

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Imieniny