Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

GMINNY   ZESPÓŁ   INTERDYSCYPLINARNY

W MIKOŁAJKACH   POMORSKICH

 

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie zgłoś się do

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich

ul. Dzierzgońska 2

tel. (55) 640-43-57 w.32 lub 530-744-799

Zarządzeniem  Nr  21/2012 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 02 maja 2012 roku na podstawie Uchwały nr XI/57/2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29.09.2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich, działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów reprezentujących różne służby i instytucje, podejmujące działania w celu udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Są to przedstawiciele: policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, Sądu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespól interdyscyplinarny współpracuje również z Prokuraturą Rejonową w Kwidzynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy Robocze czyli zespół specjalistów, który bezpośrednio współpracuje z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić m.in. pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, pedagodzy oraz inni specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem grup roboczych jest:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,
 • dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

Dokumentacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

 SKŁAD  GMINNEGO  ZESPOŁU  INTERDYSCYPLINARNEGO:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Sadłos Irena –
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach     

   Pomorskich

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
2. Kerber Sylwia –
Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

    w Mikołajkach Pomorskich
3. Podlaska Brygida – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich
4. Pyziak Artur – Posterunek Policji w Starym Targu
5. Zieliński Sebastian – Dzielnicowy Posterunek Policji w Starym Targu
6. Wasiewicz Magdalena – Kurator Zespołu Kuratorów Rodzinnych Sądu Rejonowego
    w Kwidzynie
7. Śliwiak-Cybulska Agnieszka – Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Mikołajkach

   Pomorskich
8. Kowalska Urszula – Pielęgniarka NZOZ w Mikołajkach Pomorskich.

Pamiętaj, że do każdego z nich możesz się zwrócić o pomoc !

Przemoc jest to działanie:

 • intencjonalne, co oznacza, że jest działaniem zamierzonym lub zaniechaniem, mającym na celu całkowitą kontrolę nad ofiarami;
 • naruszające prawa i dobra osobiste ofiar-wykorzystując przewagę;
 • naruszające podstawowe prawa człowieka np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku;
 • wykorzystujące wyraźną asymetrię sił-ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy;
 • powodujące ból i cierpienie- narażające zdrowie i życie;
 • powodujące mniejszą zdolność do samoobrony.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Imieniny