Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek mieszkaniowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich informuje, iż zajmuje się przyznawaniem pomocy w formie dodatku mieszkaniowego na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018r. poz. 180), reguluje zasady i tryb ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 131 z 2005 r. poz. 1094)
 3. Rozporządzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (zgodnie z obowiązującym wzorem),
 2. deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres (zgodnie z obowiązującym wzorem),
 3. faktura za dostarczenie energii elektrycznej za ostatni okres rozliczeniowy (dotyczy lokalu mieszkalnego nieposiadającego centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego),
 4. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób prowadzących gospodarstwo domowe (wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) za pełne 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek (dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS),
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę wymaganego tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego i określonej powierzchni lokalu.

Jeżeli o dodatek mieszkaniowy ubiega się rodzina, w której jedna z osób jest osoba niepełnosprawną, należy przedłożyć:

 1. przeczenie z Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, potwierdzające wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (oryginał)

lub

 1. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez 23 listopada 2004 r. wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim (oryginały).

Kompletny wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów rodziny należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w pokoju  nr 5 i 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.

 

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznawany jest na podstawie ustawy- Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2018r. poz.755).

Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny:

 1. złożyć stosowny wniosek,
 2. mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 3. być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 4. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
 2. kopia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2018r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. obwieszczona przez Ministra Energii w dniu 23 kwietnia 2018 r.:

 1. prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,35 zł/miesiąc;
 2. składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł/miesiąc;
 3. składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,92 zł/miesiąc.

 

Kompletny wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w pokoju  nr 5 i 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Imieniny